• Deklaracja dostępności I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju

    I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju.

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów.
    • Filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

    Wyłączenia

    • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Vyacheslav Rushintsev.
    • E-mail: vyacheslav.rushintsev@lo1busko.civ.pl
    • Telefon: +48413783653

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Powiat Buski
    • Adres: ul. Mickiewicza 15
     28-100 Busko-Zdrój
    • E-mail: starostwo@powiat.busko.pl
    • Telefon: 41 370 50 00

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Budynek główny I Liceum OgólnokSZtałcącego

    • Przy głównym wejściu do nowego skrzydła budynku znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych na wózkach
    • Budynek nie posiada windy
    • Wejścia nie posiadają wysokich progów
    • Przy budynku hali sportowej znajduje się parking.

    Budynek Internatu I Liceum OgólnoKSztałcącego

    • Główne wejście do budynku bezpośrednio z poziomu terenu
    • Budynek nie posiada windy
    • Wejścia nie posiadają wysokich progów
    • Przy budynku znajduje się parking
  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju
   • +48 41 378 36 53
   • al. Mickiewicza 13 28-100 Busko-Zdrój Poland
   • +48 41 378 35 47
   • e-mail: iod@powiat.busko.pl
  • Logowanie